ترجمه غیر رسمی

ترجمه غیر رسمی


در این نوع ترجمه نیاز به چاپ اسناد ترجمه شده بر روی کاغذ سربرگ‌دار قوه قضاییه و تأییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه نیست. ترجمه دفترچه‌های راهنما، بومی‌سازی وب‌سایت و نرم‌افزار، برگردان فیلم‌ها و ترجمه مکاتبات روزمره نمونه‌های متداولی از این نوع ترجمه هستند.

خدمات ترجمه غیررسمی