ترجمه رسمی

ترجمه رسمی


طبق قوانین مورد توافق کشورها، اسناد رسمی باید توسط مترجم امین و سوگندخورده که در ایران دارای مجوز از قوه قضاییه هستند، ترجمه شود. در ایران حسب نیاز، ترجمه رسمی توسط قوه قضاییه (دادگستری) و گاهی پس از آن توسط وزارت امور خارجه مورد تایید قرار می‌گیرد. تأیید مراجع مزبور صرفاً مشتمل بر تأیید اجازه ترجمه سند و اصالت سند و تأیید مهر و امضای مترجم رسمی است و همواره تمامی مسئولیت ترجمه بر عهده مترجم رسمی است. مترجمان رسمی هر چند سال یکبار توسط قوه قضاییه و پس از طی مراحل آزمون علمی و گزینش اخلاقی برگزیده شده و در آخرین مرحله سوگند امانت‌داری می‌خورند تا در حفظ و مراقبت از اسناد و اسرار مشتریان و ترجمه صحیح مطالب آنان رعایت امانت‌داری را بکنند.

ترجمه اسناد از فارسی به زبان‌های خارجی و برعکس، باید توسط مترجم رسمی همان زبان انجام شود. به طور مثال، در صورتی که می خواهید مدرک شما به انگلیسی ترجمه شود این کار تنها توسط مترجم رسمی زبان انگلیسی انجام می‌شود. ترجمه رسمی باید بر روی کاغذ سربرگ‌دار قوه قضاییه با شماره سریال چاپ شده و به مهر و امضای مترجم رسمی مربوطه برسد.

خدمات ترجمه رسمی مکتوب

  • اسناد مربوط به احوال شخصیه
  • اسناد
  • مدارک تحصیلی
  • مدارک دانشگاهی
  • گواهی‌های آموزشی
  • اسناد و مدارک شرکتی
  • گواهی‌های کار
  • گواهی‌های متفرقه
  • امور مربوط به اتباع بیگانه
  • اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

خدمات ترجمه رسمی شفاهی

خدمات ترجمه رسمی شفاهی شامل ترجمه حضوری مترجم رسمی هنگام عقد قراردادها و در دادگاه‌ها و دفاتر ثبت اسناد و مدارک می‌شود.