خدمات دارالترجمه رسمی آناهیتا

ترجمه رسمی

طبق قوانین مورد توافق کشورها، اسناد رسمی باید توسط مترجم امین و سوگندخورده که در ایران دارای مجوز از قوه قضاییه هستند، ترجمه شود. در ایران حسب نیاز، ترجمه رسمی توسط قوه قضاییه (دادگستری) و گاهی پس از آن توسط وزارت امور خارجه مورد تایید قرار می‌گیرد. تأیید مراجع مزبور صرفاً مشتمل بر تأیید اجازه ترجمه سند و اصالت سند و تأیید مهر و امضای مترجم رسمی است و همواره تمامی مسئولیت ترجمه بر عهده مترجم رسمی است. مترجمان رسمی هر چند سال یکبار توسط قوه قضاییه و پس از طی مراحل آزمون علمی و گزینش اخلاقی برگزیده شده و در آخرین مرحله سوگند امانت‌داری می‌خورند تا در حفظ و مراقبت از اسناد و اسرار مشتریان و ترجمه صحیح مطالب آنان رعایت امانت‌داری را بکنند.

ترجمه اسناد از فارسی به زبان‌های خارجی و برعکس، باید توسط مترجم رسمی همان زبان انجام شود. به طور مثال، در صورتی که می خواهید مدرک شما به انگلیسی ترجمه شود این کار تنها توسط مترجم رسمی زبان انگلیسی انجام می‌شود. ترجمه رسمی باید بر روی کاغذ سربرگ‌دار قوه قضاییه با شماره سریال چاپ شده و به مهر و امضای مترجم رسمی مربوطه برسد.


اطلاعات بیشتر

ترجمه غیر رسمی

در این نوع ترجمه نیاز به چاپ اسناد ترجمه شده بر روی کاغذ سربرگ‌دار قوه قضاییه و تأییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه نیست. ترجمه دفترچه‌های راهنما، بومی‌سازی وب‌سایت و نرم‌افزار، برگردان فیلم‌ها و ترجمه مکاتبات روزمره نمونه‌های متداولی از این نوع ترجمه هستند.


اطلاعات بیشتر

سرویس ترجمه رسمی ویژه شهرستانها

برای رفاه حال هموطنان گرامی در سراسر کشور، دارالترجمه رسمی آناهیتا سرویس ترجمه رسمی ویژه هموطنان ساکن خارج از تهران بدون نیاز به مراجعه حضوری را راه‌اندازی نموده است. با استفاده از این سرویس هموطنان گرامی می‌توانند اصل اسناد و مدارک خود را به وسیله پست ارسال نموده و اسناد و مدارک ترجمه و تأیید شده را از طریق پست دریافت نمایند.


اطلاعات بیشتر